هاست مخصوص ربات

هاست مخصوص ربات با فضای 200 مگابایت و پهای باند 20 گیگا بایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
پشتیبانی 24 ساعته

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگا بایت پهای باند
 • Directadmin پنل
هاست مخصوص ربات با فضای 500 مگابایت و پهای باند 50 گیگا بایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
پشتیبانی 24 ساعته

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگا بایت پهای باند
 • Directadmin پنل
هاست مخصوص ربات با فضای 1000 مگابایت و پهای باند 100 گیگا بایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
پشتیبانی 24 ساعته

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگا بایت پهای باند
 • Directadmin پنل
هاست مخصوص ربات با فضای 2000 مگابایت و پهای باند 200 گیگا بایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگا بایت پهای باند
 • Directadmin پنل